Loading… 水井坊将花不超2800万元回购公司股份 用于股权激励_TOM财经
正文
Qzone
微博
微信

水井坊将花不超2800万元回购公司股份 用于股权激励

2019-07-06 19:55 挖贝网   

挖贝网7月6日消息,水井坊(证券代码:600779)近日发布公告称公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额上限2800万元、回购价格上限60元/股,回购期限不超12个月,回购股份拟用于股权激励。

据了解,本次拟回购股份的种类为A股。若以回购资金上限2800万元、回购价格上限60元/股测算,预计本次可回购股份数量约为466,666股,约占公司目前已发行总股本的0.10%,按回购金额下限测算,预计本次回购股份数量约为233,334股,约占公司目前已发行总股本的0.05%。具体回购股份的数量以回购期满时或回购完毕实际回购的股份数量为准。

如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

对于本次回购的目的,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术(业务)管理骨干以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,结合公司的经营、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,公司拟用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。

截至2019年3月31日,公司总资产3,436,506,910.15元,归属于上市公司股东的净资产2,075,391,693.22元,流动资产2,683,669,655.19元,若回购资金总额的上限人民币2800万元全部使用完毕,按公司2019年3月31日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为0.81%、1.35%、1.04%。

挖贝网资料显示,水井坊属“酒、饮料和精制茶”制造业,主营白酒产品的生产与销售。目前,公司生产的白酒产品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏大师版、水井坊井台、水井坊臻酿八号、水井坊鸿运、水井坊梅兰竹菊、小水井、天号陈等。其中,水井坊典藏大师版、水井坊井台、水井坊臻酿八号是公司核心产品。

来源链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600779&stockCode=600779&announcementId=1206430148&announcementTime=2019-07-06

丁易涵

 

责任编辑: 3976DBC

责任编辑: 3976DBC
广告